top of page
bovenkant website

Brandpreventie en incidentenbestrijding, noodplanning, crisiscommunicatie en crisismanagement

Icoon risico.png

Welke risico's?

Icoon communicatie.png

Welke mensen?

Icoon analyse.png

Is mijn bedrijf georganiseerd?

Icoon opmeten.png

Hoe voorbereid?

vergadering.png

Hoe trainen?

services
risico's

Welke risico’s heeft het bedrijf/de organisatie?

Icoon risico.png

Als bedrijf moet je je medewerkers beschermen zodat ze veilig kunnen werken. Ook de
contractorfirma’s werkzaam op je bedrijf, je bezoekers, potentiële klanten, … wil je niet blootstellen
aan risico’s als ze bij jou langskomen.
Op gebied van brand en EHBO dien je een risicoanalyse te maken; dit staat in een apart Koninklijk
besluit (KB 2014 en KB 2010) gedefinieerd. Maar omdat de wetgever ook schrijft dat je dient
rekening te houden met de aard van de activiteiten in je bedrijf en de specifieke risico’s eigen aan die
activiteiten of verbonden aan bepaalde groep mensen, dien je jouw organisatie/bedrijf klaar te
stomen op allerlei mogelijke noodscenario’s (incidenten met gevaarlijke producten, spills, agressie tov medewerkers, … pandemieën).

Welke risico’s op incidenten heb jij?

welke mensen?

Betrokken partijen bij de afhandeling van een incident.

Icoon communicatie.png

Het is dan toch gebeurd… een incident op de werkvloer of een incident bij een buurbedrijf met
impact op jouw bedrijf. Wie gaat er een taak te verrichten hebben en welke acties moeten deze
mensen nemen om het incident te melden, te bestrijden of om (verdere) schade te voorkomen?

Welke personen hebben een rol te vervullen tijdens een incident op je bedrijf?

Bedrijf georganiseerd?

Is mijn bedrijf georganiseerd op incidenten?

Icoon analyse.png

Je mag dan de mensen wel aangeduid hebben die een rol te vervullen hebben in jouw
noodplanorganisatie. Maar hoe draait het systeem in een vlot geheel? Zijn de procedures op elkaar
afgestemd en zijn deze instructies correct en eenduidig opgemaakt en getoetst?

Welke procedures werden als bij elkaar gelegd, kritisch bekeken en getoetst?

Mensen voorbereid?

Hoe zijn onze mensen voorbereid op een incident?

Icoon opmeten.png

Betrokkenen benoemd, procedures uitgeschreven, … maar hoe zijn onze mensen nu echt voorbereid op een incident dat hen kan overkomen? Kennen ze het intern noodnummer en kan de
receptionist(e) een correcte en volledige melding doen naar de noodcentrale? Gaan we bluspoging ondernemen of beperken we ons omwille van het risico tot het sluiten van de compartimentsdeur? Zijn onze mensen echt voorbereid op incidenten? Het is belangrijk dat we zicht krijgen op de zelfredzaamheid van onze mensen in afwachting van de externe hulpdiensten. Ook een snelle en correcte overdracht van informatie is cruciaal ter ondersteuning van de eerste externe
interventieploegen op het bedrijfsterrein.

Welke acties wil je en kan je van hen verwachten?

Hoe train ik onze mensen?

Hoe train ik onze mensen?

vergadering.png

Als we weten wat onze mensen moeten kennen en kunnen om tijdens een incident het hoofd te
bieden. Hoe kan ik ze hierop trainen en de kennis paraat houden?

Is het kennen en kunnen van onze mensen geborgd?

contact
bottom of page